om

SKYMMER OCH SER

Jenny Magnusson och Patrik Elgström arbetar med skulptur respektive fotografi. Arbetena kretsar kring tematik som är central i bådas konstnärskap, materialitet, rum och arkitektur. En undersökning av betraktarens och den egna rörelsen i relation till plats och ting.

Med titeln vill konstnärerna påvisa en aktivitet som kopplar till bådas arbeten. SKYMMER talar om något som är dolt. Där mening finns bakom det dolda. Avsaknaden av subjekt gör det mångtydigt i sin enkelhet, är det något som skymmer eller någon? Rent av jag själv? SER talar om viljan att studera, ge akt på detaljer. Samband och orsak. Ge sig in i det materiella i materialet. Se meningen i det som står framför. Bokstavligen. Rummet är utgångspunkt för verkens tillblivelse och presentation. Verken görs för den specifika platsen där de samverkar inbördes i mötet med arkitektur. De utställda verken bär på en individuell berättelse som möts i rummet. Något ytterligare uppstår.

 

Jenny Magnusson and Patrik Elgström work with sculpture and photography respectively. The works focuses on central themes in both their practices: materiality, spatiality and architecture. An exploration of the viewer’s and their own movements in relation to place and object.

With the title, the artists point to an activity linked to both their works. SKYMMER (HIDES) alludes to something that is obscured.Where the meaning lies behind what is hidden. The absence of a subject makes it ambiguous in all its simplicity. Is something hiding something else? Am I the one hiding it? SER(SEES) is about the desire to study, notice details.Links and causes. To venture into the materiality of the material. See the meaning in what is before us. Literally. The space as a starting point for the nascence and presentation of the works. They are made for the specific site, where they interact with the architecture. The exhibited works are each imbued with their individual stories that meet in the space. An additional element arises.

Jenny Magnusson och Patrik Elgström